بله داوطلب متقاضی پيام نور می تواند هم محل تولد و هم محل سکونت خود را ملاک انتخاب ر شته – شهر شهرستانهای تحت پوشش قرار دهد.