فوق لیسانس MBA

مدرس مدارس فرزانگان.شاهد.حکمت .نرجس.کیوان و اموزشگاههای گاج. علوی. بعثت.خلاق

12 سال  سابقه فیزیک کنکور