کارشناس ارشد عمران

مدرس برنامه گزینه 4.شبکه 4.شبکه اموزش.برنامه مسابقه برتر

عضو استعداد درخشان سمپاد و علامه حلی

عضو کمیته پاسخگویان کنکور سراری و راه اندیشه

نویسنده کتابهای اگه من طراح بودم قلم چی وکتاب  گسسته احتمال راه و اندیشه