من از کادر آموزشی سیمرغ که صبورانه با دانش خودشون به پیشرفتم کمک کردن واقعا راضی ام و ازشون سپاسگزاری می کنم.