به نظر من سیمرغ پارس با کادر مشاورین و دبیران برجسته ای که در کادر خودش قرار داده بدون شک یکی از بهترین هاست.