اگر ديپلم داريد ميتوانيد با مدرك پيش دانشگاهي در كنكور ثبت نام كنيد