سیمرغ پارس در واقع از دو جهت گام های من به سوی اهدافم رو سازماندهی کرد. یکی از لحاظ دانشی که اون رو مدیون کادر علمی برجسته ش هستم و دیگری از لحاظ مشاوره و بخصوص مدیریت استرس، که برای من بسیار موثر واقع شد.