دکتری پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

طراح سوالات آزمون های ازمایشی کانون

تبیین وتدریس درس زیست بصورت مفهمومی

مدرس آموزشگاههای قلم چی .علوی.تهران پویا.موسسه آکادمی کنکور