15 سال مشاوره آموزشی و انتخاب رشته

برگزاری بیش از 50 همایش مشاوره

مشاور مدارس برتر تهران

دارنده بیش از 30 مقاله مشاوره

مشاور آموزشگاه های تهران