دكتراي تخصصي زبان عربي

استاد پروازی و طراح آزمون هاي سراسري قلم چي و مدرس آموزشگاه هاي كنكور در تهران و شهرستان ها

عضو فعال دپارتمان انتشارات فكور و بيست

 بیش از ده سال سابقه تدريس با بهترين تكنيك ها