سیمرغ پارس به من و دوستام اجازه داد تا از کلاس های رایگان استفاده کنیم و خودمون کیفیت رو بسنجیم و بعد در اونها شرکت کنیم. ممنونم سیمرغ که باعث پیشرفت من شدی.