دکتر ساسان لاسمی

دکتری حقوق دانشگاه علوم تحقیقات تهران

تالیفات : کپی برابر اصل. کتاب جامع دین و زندگی کنکور