دکترای روانشناسی از دانشگاه شهید بهشتی

مدرس و مشاور

مشاور کانون مشاوران آموزشی

برگزاری بیش از 80 همایش مشاوره

مولف مقالات علمی متعدد