در انتخاب رشته می توانيد رشته های مشاوره و روانشناسی را انتخاب کنيد. جهت داشتن مرکز تخصصی مشاوره ، با داشتن مدرک کارشناسی ارشد در رشته مشاوره و روانشناسی ، بايد مجوز از سازمان نظام روانشناسی نيز اخذ نمايند.