به طور كلي ايثارگران در دفترچه سهميه دارند كه در آن تعريف شده است.