کتابای زرد صرفا برای جمع بندی هستند و پیدا کردن نقاط ضعف، و مطالعه اون ها به تنهایی کافی نیست و باید در مرحله خاصی از برنامه ریزی شما، مورد استفاده قرار بگیرند. برای اطلاعات بیشتر با بخش مشاوره  موسسه تماس بگیرید.