اگر تا شهوريو 93 فارغ التحصيل شود ميتوانيد در اين آزمون شركت كنيد.