دردفترچه ی انتخاب رشته ی سراسری 93 موارد زیر درباره ی رشته های شبانه توضیح داده شده است:

1- پذیرفته شدگان این رشته ها، تابع مقررات آموزشی دوره ی روزانه هستند(مگر در مواردی که در آیین نامه ی طرح ایجاد دوره های شبانه،مستثنی شده باشد) و برنامه های آموزشی دوره ی شبانه همانند دوره ی روزانه است.

2- ساعت تشکیل کلاس ها ی دوره های شبانه با نظر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پذیرنده ی دانشجو تعیین می شود.

3- تعیین سقف واحدهای درسی برای هر نیم سال با توجه به ساير ضوابط و مقررات، در اختيار شوراي آموزشي دانشگاه خواهد بود

4- دانشجویان موظف به پرداخت شهریه (ثابت و متغیر) خواهند بود.شهریه ی ثابت برای ورودی های هر سال مبلغ مشخصی است و شهریه ی متغیر هر سال به میزان ده درصد نسبت به سال قبل افزایش می یابد

5- دانشگاه از پذیرفته شدگان تعهد مالی  می گیرد

6-برای کارمندانی که در این رشته ها پذیرفته می شوند در صورت نداشتن مرخصی استحقاقی باید مرخصی بدون حقوق دریافت نمایند.

7-انتقال دانشجو از دوره ی شبانه به روزانه ممنوع است.

8-دانشگاه از دادن وام ،تسهیلات رفاهی ،خوابگاه و سرویس ایاب و ذهاب به پذیرفته شدگان این رشته ها معذور است.