اگر از معافيت تحصيلي براي سربازي استفاده كرديد بايد معافيت موقت را بزنيد.