مطالعه برای کنکور باید به صورت جهت دار و هدفمند صورت بگیره.  اگر واقعا در این زمینه مشکل دارید باید طبق  شرایط و  رشته تحصیلی، از مشاوره استفاده کنید.