اردوهای رفع اشکال سیمرغ خیلی به من کمک کرد و برام جالب بود که طوری برنامه ریزی شده بود که در زمان رفع اشکال کاملا تمرکز داشتیم و در زمان استراحت و پذیرایی ویژه، واقعا خستگی مون در می رفت و لذت می بردیم.