من از سیمرغ به خاطر تیم مشاوره فوق العادش واقعا ممنونم چون هم من و هم خانوادمو از بسیاری از مسائل مهمی که در زمینه تحصیل و انتخاب رشته وجود داره و تا به حال به اونها توجه نکرده بودیم آگاه کرد و باعث شد تا هدفمند گام بردارم.