فهرست منابع سؤالات آزمون سراسری سال 1395

 

 

الف ـ دروس عمومی

 

نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
1- زبان و ادبیات فارسی ادبیات فارسی (2) 1/220 دوم 92 کلیه رشته ها
ادبیات فارسی (3) 1/249 سوم 93 کلیه رشته­ ها غیر از علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی عمومی 1/283 پیش دانشگاهی 94 کلیه رشته ها
ادبیات فارسی 3 (تخصصی انسانی) 2/249 سوم 93 مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی 3 ( تخصصی انسانی) 4/249 سوم 93 مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی 3 (غیر علوم انسانی) 3/249 سوم 93 کلیه رشته ­ها )غیر از علوم انسانی(
2- عربی عربی 2 (غیر از علوم انسانی) 1/224 دوم 92 کلیه رشته ­ها (غیر از علوم انسانی)
عربی 2 ( علوم انسانی) 2/224 دوم 92 مخصوص علوم انسانی
عربی 3 ( غیر از علوم انسانی) 1/254 سوم 93 کلیه رشته ­ها (غیر از علوم انسانی)
عربی 3 (علوم انسانی) 2/254 سوم 93 مخصوص علوم انسانی
3- فرهنگ و معارف اسلامی قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین و زندگی) 222 دوم 92 کلیه رشته­ ها
قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین و زندگی) 251 سوم 93 کلیه رشته ­ها
معارف اسلامی (دین و زندگی) 1/285 پیش­دانشگاهی 94 کلیه رشته ­ها
4- زبان انگلیسی انگلیسی 3 1/252 سوم 93 کلیه رشته ­ها
انگلیسی 1 و 2 1/284 پیش دانشگاهی 94 کلیه رشته­ ها

 

 

                                   

ب ـ دروس تخصصی گروه آزمايشي علوم ریاضی و فني

 

نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
1- ریاضیات هندسه 1 2/233 دوم 92
آمار و مدلسازی 3/234 دوم 92
هندسه 2 4/258 سوم 93
ریاضیات 2 2/234 دوم 92
حسابان 1/258 سوم 93
جبر و احتمال 2/258 سوم 93
هندسه تحلیلی و جبر خطی 1/294 پیش دانشگاهی 94
حساب دیفرانسیل و انتگرال 1/295 پیش دانشگاهی 94
ریاضیات گسسته 1/296 پیش دانشگاهی 94
2- فیزیک فیزیک 1 و آزمایشگاه 2/206 اول 91
فیزیک 2 و آزمایشگاه 2/226 دوم 92
فیزیک 3 و آزمایشگاه (ویژه ریاضی) 4/256 سوم 93
فیزیک (ویژه ریاضی) 2/293 پیش دانشگاهی 94
3- شیمی شیمی 2 و آزمایشگاه 1/227 دوم 92
شیمی 3 و آزمایشگاه 1/257 سوم 93
شیمی 1/289 پیش دانشگاهی 94

 

 

ج ـ دروس تخصصی گروه آزمايشي علوم تجربی

 

نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
1- زمین­شناسی زمین شناسی 1/262 سوم 93
علوم زمین 1/291 پیش دانشگاهی 94
2- ریاضیات هندسه 1 2/233 دوم 92
ریاضیات 2 2/234 دوم 92
آمار و مدلسازی 5/258 سوم 93
ریاضیات 3 (ویژه علوم تجربی) 3/258 سوم 93
ریاضیات عمومی 1 و 2 1/292 پیش دانشگاهی 94
3- زیست شناسی زیست­ شناسی و آزمایشگاه 1 1/231 دوم 92
زیست­ شناسی و آزمایشگاه 2 1/261 سوم 93
زیست­ شناسی 2/290 پیش دانشگاهی 94
4- فیزیک فیزیک 1 و آزمایشگاه 2/206 اول 91
فیزیک 2 و آزمایشگاه 2/226 دوم 92
فیزیک 3 و آزمایشگاه (علوم تجربی) 3/256 سوم 93
فیزیک (علوم تجربی) 1/288 پیش دانشگاهی 94
5- شیمی شیمی 2 و آزمایشگاه 1/227 دوم 92
شیمی 3 و آزمایشگاه 1/257 سوم 93
شیمی 1/289 پیش­ دانشگاهی 94

 

 

دـ دروس تخصصی گروه آزمايشي علوم انسانی

 

نام درس نام کتاب در سالی ـ واحدی کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
1- ریاضیات ریاضیات 1 1/211 اول 91
آمار و مدلسازی 3/234 دوم 92
ریاضی (ویژه علوم انسانی ـ علوم و معارف اسلامی) 6/258 سوم 93
ریاضی پایه 2/292 پیش دانشگاهی 94
2- اقتصاد اقتصاد 1/240 دوم 92
3- زبان و ادبیات فارسی تاریخ ادبیات ایران و جهان 1 1/246 دوم 92
تاریخ ادبیات ایران و جهان 2 1/276 سوم 93
آرایه­های ادبی 1/280 سوم 93
ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی 4/283 پیش دانشگاهی 94
4- زبان عربی عربی 2 (ویژه علوم انسانی) 2/224 دوم 92
عربی 3 (ویژه علوم انسانی) 2/254 سوم 93
عربی 1/316 پیش دانشگاهی 94
5- تاریخ تاریخ ایران و جهان 1 4/235 دوم 92
تاریخ ایران و جهان 2 3/271 سوم 93
تاریخ شناسی 1/302 پیش دانشگاهی 94
6- جغرافیا جغرافیای 1 2/225 دوم 92
جغرافیای 2 4/271 سوم 93
جغرافیا 2/297 پیش دانشگاهی 94
7- علوم اجتماعی جامعه­ شناسی 1 1/243 دوم 92
جامعه شناسی 2 1/281 سوم 93
علوم اجتماعی (جامعه­شناسی نظام جهانی) 1/300 پیش دانشگاهی 94
8- فلسفه فلسفه 1/277 سوم 93
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی) 1/317 پیش دانشگاهی 94
9- منطق منطق 277 سوم 93
10- روان­شناسی روان­شناسی 1/268 سوم 93