با تشکر از کادر محترم و دبیران کاردان سیمرغ پارس که توی پیشرفت تحصیلی من و دوستانم، بسیار موثر بودند.