ممنونم از سیمرغ و مشاورین خوبش که همیشه پشتیبان من بودند و با برنامه ریزی های کاربردی و جامعی که برای من در نظر گرفتند به پیشرفت من کمک کردند.