دکترای مهندسی مواد

عضو بنیاد ملی نخبگان دانشگاه تهران

مدیر دپارتمان شیمی دانش آموختگان دانشگاه تهران

3سال سابقه تدریس در دانشگاه