سابقه تدریس در مدارس و پژوهش سرای اندیشه

تدریس در مراکز تیزهوشان و موسسات داوری

تدوین فرهنگ بسامدی