مهندس الکترونیک هواپیما

17 سال سابقه تدریس در موسسات مختلف از قبیل بعثت، علوی، آیندگان، قلمچی، واله و…

مولف کتب متعدد از جمله بمب فیزیک، فرمول خونه فیزیک، نوروز قلمچی و…