وحید ایرانپور

دبیر ریاضی

18 سال سابقه تدریس در آموزشگاههای تهران و کرج

مدرس آموزشگاه های بعثت، منشور دانش، علوی، خواجه نصیر و پیام جاوید