سلام . برای تطبیق بایستی ریزنمرات دوره قبلی ارائه شود.