طرح های انتخاب رشته

طرح زرین

طرح زرین

شرایط:

انتخاب رشته توسط مشاورین برتر صدا و سیما

توضیحات:

انتخاب رشته به صورت دستی و نرم افزاری صورت می گیرد.
طرح سیمین

طرح سیمین

شرایط:

انتخاب رشته توسط مشاورین برتر تهران

توضیحات:

انتخاب رشته به صورت دستی و نرم افزاری صورت می گیرد.
طرح بلورین

طرح بلورین

شرایط:

انتخاب رشته توسط مشاورین برتر سیمرغ پارس

توضیحات:

انتخاب رشته به صورت نرم افزاری صورت می گیرد.
طرح مجازی

طرح مجازی

شرایط:

انتخاب رشته مخصوص دانش آموزان عزیز ساکن شهرستان ها

توضیحات:

انتخاب رشته از طریق ارسال بسته راهنمای انتخاب رشته و مشاوره تلفنی صورت می گیرد.