قطعا به این مفاهیم اشاره خواهد شد اما شما می توانید اطلاعات بیشتری را با توضیحات مفصل تر در کارگروه ها کسب کنید. مفاهیمی از قبیل رشته های قطبی ناحیه ای کشوری، اشتراک بین رشته ها، ویژگی های شخصیتی و ارتباط آن ها با انتخاب رشته، رشته های متمرکز، نیمه متمرکز و…