در دانشگاه علمی – کاربردی هر داوطلب براساس ميزان علاقمندی خود در چهار گروه اصلی صنعت ، کشاورزی ، مديريت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر ثبت نام کرده و در جدول مربوط به رشته های اين چهار گروه اصلی ، با توجه به اولويت ديپلم قابل پذيرش که در آن درج گرديده اقدام به انتخاب رشته می نمايد.

بنابراين اساس پذيرش همان اولويت پذيرش ديپلم های مختلف شاخه نظری،کاردانش و فنی حرفه ای است که دردفترچه قيد گرديده است.افراد شاغل مجازند فقط رشته های یک زیر گروه را انتخاب کنند در حالیکه داوطلبان آزاد می توانند همه رشته های یکی از 4گروه اصلی را انتخاب کنند.