شما 150 انتخاب دارید و اگر این کار را هم بکنید اتفاق عجیبی نمی‌افتد. اما اگر برای انتخاب هر 150 رشته برنامه دارید، بهتر است به سراغ رشته‌های خوش‌بینانه‌ی نزدیک‌تر به وضعیت و رتبه‌ی خودتان بروید.

به هر حال تعداد انتخاب های شما زیاد است به جای خالی گذاشتن جای انتخاب هایتان، بهتر است رشته های ایده ال و خیلی خوشبینانه را در انتخاب های خود بگنجانید.