بستگي به نتيجه ي آزمون دارد كه توصيه میشه حتما براي آزمون بيشتر تلاش كنيد.