اين تصميم بر اساس مصوبه ي شوراي سنجش و پذيرش گرفته شده.