آزمون يكي است اما در انتخاب رشته می توانید بعد از آزمون گزينه ي علاقه مندي به دانشگاه ها را بررسی کنید.