این طرح برای دانش آموزان شهرستانی که حضور در موسسه و استفاده از امکانات مشاوره ای و صحبت با مشاورین و شرکت در همایش ها برایشون امکان پذیر نیست، تعبیه شده.

در واقع برای این دانش آموزان یک بسته راهنمای انتخاب رشته، ارسال می شود.