فارغ التحصيل حقوق از دانشگاه تهران و كارشناسى ارشد فلسفه ى هنر از دانشگاه هنر

دبير رتبه هاى ١، ٢، ٣، ٥، ٨ در سال ٩٤

دبير دبيرستان ها و آموزشگاه هاى برتر تهران

نويسنده ى سه مجموعه شعر

برنده ى جايزه كتاب سال در زمينه ى شعر

داور بخش ادبى جشنواره ى خوارزمى