به طور کلی می توان عوامل مؤثر بر انتخاب رشته را به دو دسته عوامل درونی و بيرونی تقسيم بندی کنيم که عبارتند از

: الف) عوامل درونی : شامل 1- علايق 2-ارزشها و اعتقادات 3-تواناييها و مهارتها 4-ويژگی های شخصيتی 5-اهداف 6-تجربيات می باشد. ب) عوامل بيرونی که خارج از کنترل فرد می باشد عبارتند از : 1-خانواده 2-محيط آموزشی 3-افراد اثرگذار در زندگی فرد 4-گروههای همسالان 5-رسانه ها 6-زمينه های اقتصادی و شغلی