دوشنبه 18 مرداد ماه منتشر مي‌شود: ويژه‌نامة انتخاب رشته ازمون سراسري 95

ويژه‌نامه انتخاب رشته آزمون سراسري 95 بمنظور راهنمايي داوطلبان مجاز به انتخاب رشته روز دوشنبه 18 مرداد همزمان با هفته‌نامه پيك‌سنجش در سراسر كشور توزيع خواهد شد.

در اين ويژه‌نامه، مطالب زير را مي‌خوانيد:
 مراحل انتخاب رشته اينترنتي (اصلی)
بومي پذيري در آزمون سراسري  سال 1395  
شيوههاي پذيرش دانشجو در آزمون سراسري سال 1395
سهميه¬بندي در آزمون سراسري  سال 1395
راهنماي انتخاب رشته مجازي آزمون سراسري سال 1395
روش نمره¬كل سازي در آزمون سراسري سال 1395
آشنايي با محتواي كارنامه آزمون سراسري سال 1395
توصيه‌هاي حفاظتي و امنيتي به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته
و مهم‌ترین ضوابط و نکات مورد توجه در انتخاب رشته آزمون سراسری 1395