من از محیط شاد و دوستانه سیمرغ پارس و برنامه ریزی های تحصیلی هدفمندش واقعا سپاسگزارم.