فارغ تحصیل ادبیات عرب از دانشکده تهران

15 سال سابقه تدریس

مدرس مدارس فرهنگ .آیین رستم .علوم. قلم چی. علوی

مبتکر فن ترجمه

دبیر انتخابی نفرات برتر رتبه های تک رقمی کنکور سراسری در سالهای اخیر