پنجمین همایش از سسله همایش های انتخاب رشته رو قورت بده در دانشگاه تهران برگزار شد.

همایش ششم نیز به زودی با حضور استاد رامین نیکخوی و دکتر امیر محمد مجیدی برگزار خواهد شد.

1

2