در صورت تمایل برای کسب اطلاعات بیشتر از طرح های انتخاب رشته، مشخصات خود را در تب ثبت نام وارد نمایید.

1

طرح زرین 

شرایط:

انتخاب رشته توسط مشاورین برتر صدا و سیما

توضیحات:

انتخاب رشته به صورت دستی و نرم افزاری صورت می گیرد.

2 (2)

طرح سیمین

شرایط:

انتخاب رشته توسط مشاورین برتر تهران

توضیحات:

انتخاب رشته به صورت دستی و نرم افزاری صورت می گیرد.

3

طرح بلورین

شرایط:

انتخاب رشته توسط مشاورین برتر سیمرغ پارس

توضیحات:

انتخاب رشته به صورت نرم افزاری صورت می گیرد.

4

طرح مجازی

شرایط:

انتخاب رشته مخصوص دانش آموزان عزیز ساکن شهرستان ها

توضیحات:

انتخاب رشته از طریق ارسال بسته راهنمای انتخاب رشته صورت می گیرد.

 

قیمت و نحوه خدمات طرح های انتخاب رشته سیمرغ پارس

 

Presentation2