من به غیر از کلاسا همایش های سیمرغ رو خیلی دوست دارم چون همیشه دید خوبی بهم می ده و خیلی از سوالاتم بر طرف میشه.