استاد ریاضیات تجربی، حسابان، جبر و احتمال

مولف کتب خیلی سبز

استاد نمونه کشوری

استاد دانشگاه الزهرا