۱۴ سال سابقه تدریس فیزیک کنکور

مولف ۵ جلد فیزیک طلایی

سابقه تدریس در پارسیان،ادب وعلم،دین پرور ،البرز ، سپهر دانش گاج،حکیم خیام،تدبیر علم، دنیای علوم،آینده ساز،مطهری، شایستگان نور،و…..