مهندسی صنایع صنعتی شریف

مبتکر در روش های حل و تدریس ریاضیات

سابقه ۳ سال  تدریس در موسسات مانا، کوثر دانش و مدرسه امام صادق(آزادی)

و مدرس دانش آموزان دو رقمی و سه رقمی متعدد در سال های تدریس