من از طریق یکی از دوستانم با سیمرغ آشنا شدم و واقعا فکر نمی کردم محیط آموزشی وجود داشته باشه که هم شاد باشه و هم باعث پیشرفت بشه.